top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

בעמוד זה ניתן למצוא את כל המדיניויות של פייליס

מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

אנא קרא בעיון רב מסמך זה המתאר את מדיניות הפרטיות באתר האינטרנט שכתובתו https://www.paylease.online/policies/privacy("האתר") ובשירות שמספקת חברת פייליס בע"מ, והינו חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש המופיעים בכתובת https://www.paylease.online/policies/terms. למונחים שהוגדרו במסגרת תנאי השימוש ואשר נעשה בהם שימוש במדיניות הפרטיות תהא המשמעות הנודעת להם במסגרת תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות חלה על כל צפייה ו/או שימוש באתר אן בשירות, בכל אמצעי תקשורת.

ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, נא הפסק את שימושך באתר ובשירות באופן מידי.

האמור במדיניות פרטיות זו כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, אף רבים במשמע, ולהפך.

איסוף ושימוש במידע

אזורים ומדורים שונים באתר ובשירות עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי (כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון ונייד, דואר אלקטרוני, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד). אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר או בשירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

הנך נותן הסכמתך לפייליס לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך, שייאסף במסגרת שימושך באתר, בשירות ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לפייליס – בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, בין היתר, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, אופן שימוש באתר ובשירות, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה) ("המידע") – במאגרי המידע של החברה.

הנך נותן הסכמתך לכך שפייליס תהיה רשאית לאסוף ולהפיק את המידע , ולעשות שימוש במידע , כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירות, למטרות שיווק ומכירה, למתן הצעות, מתן הטבות, יצירת קשר, שליחת עדכונים, פניה וזיהוי, אימות פרטים, שיפור השירות, מתן שירותים, דיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר, עידוד רכישה, ניתוח ועיבוד המידע, פילוח ומחקר סטטיסטי וכן למטרות עסקיות ולצרכי פרסום ושיווק – ובכלל זאת, מסירת, גילוי ו/או מכירת המידע לצדדים שלישיים, בישראל או מחוץ לישראל, לרבות ספקים.

אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט במדיניות הפרטיות.

בנוסף למטרות השימוש המפורטות במסמך זה או בתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מהן, פייליס רשאית לעשות שימוש במידע, ולהעבירו לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, בין היתר גם על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו; במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות במערכת; במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין פייליס; על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים; על מנת להגן על זכויות הקניין של פייליס ו/או של המשתמשים באתר; במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין ולצורך שינוי האתר ושיפורו.

הנך מאשר כי למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, פייליס רשאית להעביר את המידע לספקים, והספקים, יהיו רשאים לעשות שימוש במידע שהועבר אליהם לאותן מטרות שמפורטות במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, וכן לשמור את המידע במאגרי המידע שלהם. פייליס לא תישא באחריות בכל מין וסוג שהוא, בגין כל שימוש של הספקים במידע כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור במסמך זה, הנך מאשר לפייליס לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית. הנך מאשר את העברת הפרטים שהזנת במערכות השונות באתר (לרבות פרטי כרטיס האשראי שלך ותעודת הזהות שלך) לספקים, לצורך שימוש באתר. הנך מאשר קבלת הצעות שונות מהספקים אליהם הועברו פרטייך.

לאחר קבלת פרטי כרטיס האשראי, פייליס תהא רשאית לשמור במאגריה קוד ייחודי (Token), באמצעותו תחייב את כרטיס האשראי שלך במסגרת פעולות עתידיות, וללא צורך בהזנה מחודשת של פרטי כרטיס האשראי. כמו כן, פייליס תהא רשאית לשמור את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך.

ככל שפייליס תעשה פעולה של שינוי מבנה, העברת שליטה, מכירת פעילות, מיזוג וכיוצא בזה, עם צד שלישי, פייליס תהיה רשאית להעביר כל מידע שברשותה לאותו צד שלישי כאמור.

פייליס עשויה להעביר מידע גם למדינות מחוץ לישראל. חלק מהמדינות הללו עלולות שלא להחיל חקיקה דומה להגנה על נתונים. בעצם הגלישה באתר, הנך מסכים להעברות בינלאומיות של מיעד כאמור. פייליס תנקוט במאמצים סבירים כדי להבטיח שהמידע יישאר מוגן כראוי כשהוא מועבר בין גבולות בינלאומיים כאמור.

כחלק מתפעול שוטף של האתר והשירות, פייליס משתמשת ב"עוגיות" (Cookies) המשמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי. מובהר כי לא מתבקש אישור ממך בטרם שימוש כאמור. הנך רשאי, בכל עת, לנקות את ה"עוגיות" מן הדפדפן או להגדירו כך שיסרב להשתמש ב"עוגיות". יחד עם זאת, פייליס איננה מבטיחה כי פעולות כאלה יאפשרו גלישה תקינה באתר והיא רשאית לחסום ו/או לא לתת שירות במקרים בהם נעשו פעולות כאמור.

באתר ובמסגרת השירות מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. יובהר כי מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, חלה אך ורק בנוגע לאתר ולשירות. פייליס אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט האחרים כאמור. הכניסה לאתרים המקושרים הינה על אחריותך הבלעדית ופייליס לא תישא כל אחריות בגין הכניסה ו/או שימוש כאמור. פייליס ממליצה לך לבדוק את תנאי השימוש באתר המקושר בטרם כל פעולה ו/או העברת פרטים אישיים באתר המקושר.

אתה מסכים לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מפייליס ומהספקים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מפייליס ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מפייליס ו/או מהצדדים השלישיים.

זכות עיון במידע ומחיקת מידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי לעיין בכל עת , במידע אודותייך המוחזק במאגרי המידע של פייליס (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס שלך). יובהר כי אין אפשרות לעיין במידע שאינו מזוהה (דהיינו, מידע שנאסף ו/או נשמר, ללא זיהוי ספציפי). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם פייליס באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן.

אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לפייליס באמצעות הדוא"ל באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן. פייליס תתייחס לבקשתך ותפעל בהתאם להוראות הדין.

בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל דיוור ישיר או פרסומות, עליך להודיע לפייליס על כך בכתב באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן. במקרה כאמור, פייליס תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.

פייליס רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ובשירות במקרה שתבקש את הסרתך כאמור.

אבטחת מידע

מסירת מידע באתר ו/או איסופו בזמן הגלישה והשימוש באתר ובשירות הינם הליכים מאובטחים באמצעות פרוטוקול TLS (Transport Layer Security) המאפשר הצפנה של מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.

פייליס תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר ובמסגרת השירות, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. פייליס איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

השימוש באתר ובשירות ו/או בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט, ובכלל זאת, חדירה למחשב ו/או לטלפון הנייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכדומה.

גלישה או שימוש באתר ובשירות ו/או כל שימוש או עיון בתכנים שהועלו לאתר ו/או באתרים ו/או בתכנים קשורים בהם, הינם באחריותך בלבד. פייליס ממליצה לך להתקין תוכנות הגנה ואבטחה מספקות, בטרם כל שימוש ו/או כניסה לאתר.

פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך משימוש באתר.

כללי

על מדיניות פרטיות זו יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע ממדיניות פרטיות זו.

השימוש והגלישה באתר מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.

דרכי ההתקשרות עם פייליס:

אי-מייל:  info@paylease.online

מספר טלפון: 051-2211561

כתובת אמנון ותמר 4, הרצליה, 4641729

https://www.paylease.online/contact

במידה וייקבע על-ידי בית משפט מוסמך כי הוראה כלשהי מהוראות מדיניות הפרטיות היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה ו/או בלתי ניתנת לאכיפה, כולה או חלקה, אזי וככל שיקבע כך על ידי בית המשפט המוסמך, אותה הוראה בלבד או (לפי העניין) חלק ממנה בלבד יהיו בטלים, ולא יהא בכך כדי להשפיע על יתר הוראות מדיניות הפרטיות אשר תשארנה בתוקף ותחייב אותך.

פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו לגביך יאבד, או יגיע לידי גורם עוין ו/או יעשה בו שימוש כלשהו שלא בהרשאה.

תנאי השימוש

תנאי שימוש

כללי

תנאי שימוש אלה עוסקים בשימוש באתר האינטרנט של פייליס בע"מ ("פייליס" או "החברה") ובשירות שמציעה פייליס להתאמה בין לקוחות הרוכשים בפלטפורמות מקוונות לבין חברות מימון לצורך קבלת מימון לרכישות, המוטמע באתרי רכישה מקוונת, או כל שירות אחר שמציעה פייליס ("השירות").

עליך לקרוא את תנאי שימוש אלו בעיון, בטרם השימוש באתר או בשירות. כל שימוש באתר ובשירות כפוף לתנאי שימוש אלו, למדיניות הפרטיות (כהגדרת מונח זה להלן) ולהוראות הדין הרלוונטיות. בעצם השימוש באתר או בשירות אתה מביע הסכמתך לאמור בהם. במידה ואינך מסכים/ה לאיזה מתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או בשירות.

תנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב בין כל משתמש באתר או בשירות לבין פייליס, ואין לראות בו הסכם לטובת צד שלישי כלשהו.

תנאי השימוש מופנים ומתייחסים לנשים וגברים כאחד, ומנוסחים בלשון זכר למען הנוחות בלבד.

כותרות הסעיפים לתנאי השימוש הינן לצורכי התמצאות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו.

בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים של פייליס, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או ברדיו ו/או באתרי אינטרנט אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש אלו כפי שיתעדכנו מעת לעת.

בתנאי שימוש אלה:

www.paylease.online

https://www.paylease.online/partners והיא תעודכן על ידי פייליס מעת לעת.

השימוש באתר ובשירות עשוי להיות כרוך ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי. אינך חייב לספק את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי בלבד. מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר או השירות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך או באפשרות לקבלו, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

כל שימוש באתר או בשירות כפוף ומותנה גם להסכמתך למדינות הפרטיות של האתר במלואה. לעיון במדיניות הפרטיות של האתר במלואה, הקש כאן:https://www.paylease.online/policies] ("מדיניות הפרטיות").

פייליס רשאית לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) ("שינוי") את תנאי השימוש מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות הדין. השימוש באתר ובשירות יהיה כפוף לתנאים החדשים לאחר השינוי ולפיכך עליך לקרוא את תנאי השימוש בכל פעם שהנך עושה שימוש באתר או בשירות.

פייליס שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום בגין שימוש באתר ובשירות בכפוף לכך שגביית תשלום כאמור תפורסם ותאושר מראש על ידי המשתמש.

לצורך רישום לשימוש בשירות עליך למלא את הפרטים, לסמן את תיבות הסימון וללחוץ על כפתור האישור. סימון התיבות, מילוי הפרטים בהליך הבקשה ולחיצה על כפתור האישור מהווה את אישורך כי קראת את האמור בהליך ההרשמה ובתנאי השימוש, הבנת אותם והנך מסכים להם.

אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.

האמור בתנאי השימוש הנו בנוסף לכל זכות המוקנית לפייליס על פי כל דין.

בכל מקום בתנאי השימוש בו נאמר או משתמע כי פייליס תבצע או רשאית לבצע דבר מה ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע דבר מסוים, או בו מוקנית לפייליס, במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לבצע דבר מסוים, תפעל פייליס (או תחליט שלא לפעול) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה של פייליס תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעילותה של פייליס (או אי פעילותה) כאמור.

השימוש באתר ובשירות

רשאי להירשם לשימוש באתר כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

  • הוא בגיר, בעל כשירות משפטית;

  • הוא אזרח ישראלי בעל תעודת זהות תקפה;

  • הוא בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי; 

  • הוא בעל חשבון דואר אלקטרוני;

  • הוא בעל כתובת קבועה בישראל.

הנך מודע לכך כי באחריותך לספק את כל המידע הדרוש על מנת לקבל את השירות.

הנך מודע לכך כי בתהליך הרישום הראשוני לאתר יישלחו לך למייל ו/או לטלפון הודעות למטרת אימות.

כל מידע שיימסר על ידך באתר או לצורך קבלת השירות הוא נכון ומדויק. הנך מצהיר כי אתה יודע שפייליס וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע (כגון ספקים) מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת מוצרים. אתה מתחייב לעדכן את פייליס על כל שינוי במידע הרלבנטי לאספקת השירות באופן מיידי.

המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול.

אתה מתחייב שלא תעשה שימוש באתר או בשירות שלא למטרותיו וכן לא תעשה בו שימוש לא חוקי ולמטרות פסולות, ובין היתר הנך מתחייב כי לא תעשה בו שימוש לצורך:

העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם זכות שימוש ו/או אינם שייכים לך ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: זכות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, זכות לפרטיות וכיוצא באלה);

הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת השימוש באתר, בין לפייליס ובין למשתמשים אחרים;

העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח);

העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, או פורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש;

העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים;

העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים, כגון תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים, "סוס טרויאני" או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע במהלך התקין של האתר ו/או השימוש בו ו/או השימוש למשתמשים אחרים ו/או שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשים בו ו/או לציוד ולמחשבים;

לשבש ו/או להאט ו/או למנוע תקשורת בין האתר לבין המשתמשים בו ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או תקשורת בתוך האתר עצמו ו/או את מהלכו התקין של האתר;

קבלת מידע שאינך מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שאינך מורשה להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל);

שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי;

רישום אחרים לאתר או לשירות או פתיחה עבורם של חשבונות וסיסמאות;

שידול או סיוע לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר או במסגרת השירות, לרבות הפעולות המנויות לעיל.

העתקה/הפצה/קישור כל חלק מהאתר לכל מדיה שהיא ללא אישור מראש ובכתב של החברה

פייליס שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע כל פעילות אסורה באתר או בשירות וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לה על פי כל דין.

פייליס עושה כל מאמץ לנטר את התכנים המובאים באתר ובמסגרת השירות, עם זאת אינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע כל פעולה או עסקה.

פייליס שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או לשירות ו/או לחלקים מהם, לכל משתמש, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר או בשירות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פייליס עשויה למנוע שימוש באתר ובשירות, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

הופר תנאי מתנאי השימוש;

נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש;

בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בפייליס, באתר, בציוד פייליס, במידע המצוי בפייליס, בשותפיה של פייליס לפעילותה, ו/או במשתמשים אחרים;

פייליס רשאית להפסיק את פעילות האתר או השירות, כולו או חלקו, לזמן מסויים או לצמיתות, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.

 

השימוש באתר כפוף לרישום. במקרה ותחליט להירשם לאתר תקבל שם משתמש וסיסמה, ובחלק מהמקרים, קוד סודי. הנך מצהיר כי שימושך בשם המשתמש, הסיסמא והקוד הסודי יהא אישי וכי הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לצורך שמירת פרטי זיהוי אלו באופן סודי וראוי (לרבות אי שמירת הפרטים במחשב ואי מסירתם לגורם אחר) וכי לא תאפשר לכל צד שלישי לעשות בו שימוש. פייליס לא תישא באחריות כלשהי, לכל פגיעה ו/או נזק בעקבות שימוש של צד שלישי כלשהו, בשם המשתמש, סיסמה או קוד סודי של המשתמשים באתר.

שימוש במידע

פייליס רשאית להשתמש במידע (כהגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות) בהתאם למדיניות הפרטיות.

הנך מסכים כי פייליס תעשה, ככל שתידרש לכך, שימוש בפרטי כרטיס האשראי ותעודת הזהות שהזנת לצורך פנייה לחברת כרטיסי האשראי הרלוונטית על מנת לאמת את זהותך וכן לצורך הפקת קוד אימות בשמך על מנת לקבל מידע מהספקים.

הנך מאשר כי אתה מסכים לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ("חוק התקשורת") וכן לקבלת דיוור ישיר על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות") מפייליס ומצדדים שלישיים. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנך מסכים ומאשר לקבל עדכונים, הטבות, מבצעים, פרסומות, מידע שיווקי, דיוור ישיר ו/או הצעות לרכישת מוצרים או שירותים מפייליס ו/או מצדדים שלישיים, לנייד, למייל, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר ו/או כל אמצעי תקשורת אחר, הכל, מפייליס ו/או מהצדדים השלישיים. 

בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל את הדיוור הישיר או הפרסומות כאמור, עליך להודיע לפייליס על כך בכתב באמצעות הדוא"ל info@paylease.online.

פייליס רשאית למנוע ממך לעשות שימוש באתר ובשירות במקרה בו תבקש להסיר את שמך ממאגרי המידע של פייליס.

אבטחת מידע

פייליס עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה. מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של פייליס להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות, ופייליס איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.

העברת מידע באתר נשמר על ידי פייליס באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי פייליס שימוש בפרטי מידע אלה שאיננו למטרות האמורות בתנאי שימוש אלה. פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת פייליס ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לספק ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

בטרם רכישת מוצר, יש לשוב ולעיין בתנאי השימוש היטב.

הצעת מחיר ותנאי הרכישה כפופים לתנאי השימוש ולתנאים של הספקים. הצעת המחיר הראשונית שתוצג לך מהווה הערכה בלבד. הצעת מחיר סופית תוצג רק לאחר שיתקבלו כל הפרטים הנדרשים.

פייליס איננה חברת מימון ולפיכך קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברות המימון. פייליס איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון תוכל לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות המימון המוצגות באתר.

פרסום המוצרים על ידי פייליס אינו מהווה אישור, בקשה או המלצה מאת פייליס לרכוש את המוצרים או לקבל מימון עבור רכישתם, ואינו מעיד על הסכמת פייליס לתוכנם, אמינותם, עדכניותם או חוקיותם של המוצרים המוצגים או של אפשרויות המימון השונות. מובהר בזאת כי פייליס אינה בודקת, עורכת או מפקחת על תוכן המוצרים או של אפשרויות המימון ואינה אחראית לתוכן, למידע, למוצרים או לשירותי המימון.

עסקת מימון שנקשרת באמצעות השירות היא עסקה ישירה בין המשתמש לבין חברת המימון, ואין פייליס אחראית באופן כלשהו לביצוע העסקה או לכל היבט אחר שלה.

עסקת רכישת מוצר באתר של בית עסק היא עסקה ישירה בין המשתמש לבין בית העסק, ואין פייליס אחראית באופן כלשהו לביצוע העסקה או לכל היבט אחר שלה.

מובהר כי ייתכן שספקים עמם פייליס עומדת בקשר לצורך קבלת הצעות מחיר, אינם פועלים בימי שבת ו/או חג (למיטב ידיעתה של פייליס), ולפיכך ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל הצעות מחיר למימון במועדים כאמור.

יודגש כי אין בקבלת הצעת מחיר ו/או אישור הזמנה ו/או תנאי מימון ו/או תנאי ההלוואה כדי להוות הצעת מימון ו/או כדי להוות אסמכתא המעידה לגבי התקשרות הלקוח עם פייליס ו/או חברת המימון או כדי להוות אישור לגבי הפקת אישור כלשהו.

פייליס שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות מימון על-פי שיקול דעתה ומסיבותיה.

תוקפה של הצעת המחיר שתקבל מוגבל. במקרה ותחליט שלא לבצע רכישה על פי הצעה, עלולה ההצעה לפוג מבלי שתקבל הודעה על כך.

תנאי המימון לרבות תנאים מקדימים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים מחברה אחת לרעותה. במהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב וליתן את הדעת לתנאים הנוספים והייחודיים בין הצעת מימון להצעת מימון כמו גם לתנאים ייחודיים ונוספים, כמו גם הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם ביצוע עסקת המימון.

הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לספקים לחייב את כרטיסך בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים עשוי להוות הפרה של חוזה המימון.

במקרה ובו תהיה סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב שלך ו/או כפי שנשלחה לדואר האלקטרוני שלך ו/או הודפסה על ידך, לבין ההצעה המצויה אצל פייליס ו/או אצל חברת המימון, העותק המצוי אצל פייליס ו/או אצל חברת המימון יגבר ולפייליס לא תהיה כל אחריות לכל נזק שייגרם לך, מכל מין וסוג שהוא. לידיעתך, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי המימון לאחר שנמסרו אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.

ביטול של רכישת מוצרים ו/או עסקת מימון יהיו כפופים להוראות כל דין.

קנין רוחני

כל המידע המצוי באתר ובמסגרת השירות הינו רכושה הבלעדי של פייליס או שיש לפייליס זכות שימוש בו. לעניין זה מידע – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה, להצעות המימון, הצעות מחיר ונתונים כספיים, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות עיצובם.

האתר והשירות כוללים מידע המהווה קנין רוחני של פייליס ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה פטנטים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, מדגמים, סימני מסחר, תוכנות מחשב ושורות קוד, נוסחאות, תמונות, מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכיוצא באלה.

המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו – שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

אחריות

פייליס אינה מתחייבת לפעילות רציפה של האתר או השירות. ייתכן שפעילות האתר או השירות תשובש או תופסק מטעמים שונים, ולא תהיה לך כל טענה לפייליס בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, פייליס רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות תחזוקה ו/או ריענון לאתר ו/או שינוי עיצוב לאתר או בשירות ו/או כל פעולה אחרת שייתכן ותמנע את הגישה לאתר או לשירות.

אופן הצגת המוצרים באתר או במסגרת השירות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של פייליס.

בטרם תבקש הצעה למימון עליך לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר או המסופק במסגרת השירות. ככל שאתה בוחר לרכוש או להסתמך על המוצרים באתר, הרי שאתה עושה כן על אחריותך המלאה והבלעדית. פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.

פייליס אינה מחויבת להציע במסגרת האתר מגוון מוצרים כלשהו, או מוצר ספציפי כלשהו.

האתר והשירות על תכנם והמידע המצוי בהם נועד לשימושך כפי שהוא. על אף שפייליס עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר והנמסרים במסגרת השירות יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מכך.

באתר מצויים ובמסגרת השירות מסופקים קישורים לאתרים ולשירותים חיצוניים, כמו גם שחלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון ספקים. פייליס איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות המימון הינו אמין ומדויק והנך יודע כי פייליס לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים, לרבות חברות המימון, ונכונותו. פייליס איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

הצעות מימון תלויות בחיבור למחשבי הספקים ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשבך. פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.

במקרה בו הצעת המימון נמוכה באופן חריג מאוד ביחס לכל ההצעות האחרות, סביר שמדובר בתקלה ועליך האחריות לוודא מול פייליס שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.

פייליס איננה ערבה לכך כי במהלך השימוש באתר תהיה התקשורת עמך או עם הספקים תקינה ואיכותית. פייליס לא תהיה אחראית לנזק שייגרם לך כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר או לשירות, כתוצאה מניתוקים, תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר או הפסקת השירות – כולו או חלקו.

פייליס לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך ו/או למחשב ו/או לציוד אחר כתוצאה מהשימוש באתר או בישרות ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשבך, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של פייליס.

במידה ואינך מרוצה מהאתר או מהשירות הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר או בשירות.

האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם פייליס ו/או עם ספק כלשהו ו/או עם כל צד ג' שהוא.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פייליס ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד פייליס בגין הפרת זכויות קנין רוחני וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם פייליס פעלה בזדון ובניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

 

הודעות

הודעות ניתן לשלוח לכתובת הדואר או הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך הרישום לאתר או לשירות ולפייליס בהתאם לדרכי התקשורת המופיעות באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר https://www.paylease.online/contact   כל הודעה אשר יש לשלוח מצד אחד לשני, למעט אם נאמר אחרת במסמך זה, תעשה בדואר רשום או במסירה ידנית או בדואר אלקטרוני ויראו כל הודעה שנשלחה בדואר רשום כאילו התקבלה ע"י הנמען, ארבעה ימי עסקים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלחה בדואר אלקטרוני, בעת מסירתה ואם נשלחה לפייליס – בלבד שנתקבל אישור מסירה ממחשבי פייליס על קבלת ההודעה.

המחאת זכויות

פייליס תהא רשאית להמחות את זכויותיה בכל עניין הקשור באתר או בשירות, לכל גורם שיקבל על עצמו את תנאי שימוש אלו.

תניית שיפוט

הדין החל על האתר ועל כל עניין קשור בו (לרבות תנאי שימוש אלו), ובכל מקרה של סכסוך משפטי בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת או סכסוך משפטי, הקשורים בקשר ישיר ו/או עקיף לאתר ו/או לשימוש באתר, נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב יפו (ולא לכל ערכאה אחרת).

תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה בתאריך 5/5/2021

החזרים כספיים
bottom of page